top of page

משחקי מחשבות

 משחקי מסלול שיתופיים לקידום מיומנויות שפה

במהדורה החדשה - המשחקים "מחשבה לדרך", "מחשבה בחברה" ו"מתי מגיעים" 
הינם חלק ממארז הכולל קופסה קשיחה ולוח זהה.
כל המשחקים מונחים על אותו לוח והמשחקיות דומה. 
המטרות לקידום מיומנויות החשיבה והשפה הינן שונות.